Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
23 февруари (петък)

Представен беше мониторингов доклад за 2017 година по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите

Обобщен мониторингов доклад за 2017 година по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 година беше представен на заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в Шумен, председателствано от заместник-областния управител Ширин Вели. Според секретаря на съвета Иван Златев се отчита напредък по заложените приоритети в стратегията. 66 ученици в задължителна училищна възраст са отпаднали от училище  през миналата учебна година, като анализът показва, че е намалял процента на отпадане на ромските деца от образователната система. В изпълнение на тази цел са реализирани редица дейности, сред които индивидуални срещи с родителите и учащите се  деца от рисковите групи, целенасочена работа на образователните медиатори, съгласувана с РУО, социалните служби и Обществения посредник за община Шумен.

В изпълнението на целта, насочена към подобряване здравословното състояние на ромската общност, е извършена активна работа от страна на здравните медиатори, неправителствените организации и на РЗИ – Шумен за организиране на редица безплатни прегледи и консултации през 2017 г. По приоритет „Жилищни условия“ се отчита, че жилищата на значителна част от ромите на територията на областта са сравнително благоустроени, притежават стандартните елементи – електричество и вода. „Голяма част от ромското население на територията на област Шумен живее и работи извън страната. Завърналите се роми видимо подобряват стандарта си на живот и жилищата, в които живеят – ромите поддържат жилищата си в много добро състояние и обръщат особено внимание на санитарно-хигиенните условия в домовете си“, каза Иван Златев. В доклада се посочва, че на територията на област Шумен се работи по утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез различни форми на образователна, културна и просветна дейност. Чрез информационни кампании и работни срещи с участието на представителни организации, местни НПО и медиатори, представители на общността се запознават с правата и отговорностите на гражданите и институциите, както и с начините за реагиране при дискриминация. През 2017 година има 6 подадени жалби от различен характер за дискриминация, на които са образувани полицейски производства.

Като проблеми сред ромското население в област Шумен Иван Златев изтъкна миграцията (заминаването в чужбина) и отпадането на ромските деца от образователната система и посочи образованието като път към интеграцията, защото само по такъв начин малцинствените групи могат да бъдат конкурентоспособни до пазара на труда. По думите му е необходимо да има по – добра координация и връзка между местната власт, институциите и неправителствените организации с ромската общност.

На заседанието представители на неправителствените организации ромска фондация „Искра“, център „Амалипе“ и женско сдружение „Хаячи“ представиха проектите, по които работят във връзка с интеграцията на ромите.

Skip to content