Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
2 октомври (петък)

Предстои приемането на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен до 2020 година

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен 2016-2020 година беше обсъдена на заседание на Областния оперативен екип за изготвяне на документа.

Работата по изготвяне на стратегията започна през месец юни тази година със заповед на областния управител Донка Иванова, която днес благодари на представителите на всички институции на държавната и местната власт, участвали в подготовката на стратегическия документ.

Стратегията обхваща 5-годишен период и включва планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи, като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и старите хора. В географско отношение документът покрива всички общини на територията на област Шумен и доразвива възможността за предоставянето на социални услуги на различни нива – общинско, междуобщинско, областно и координация между свързаните сектори.

Стратегическите и специфични цели, мерките и дейностите на Областната стратегия са изведени въз основа на заключенията и препоръките от общинските анализи, направените проучвания и обобщения анализ на ситуацията на областно ниво, както и установените потребности на рисковите групи в област Шумен.

Основната цел, заложена в стратегията, е да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез предоставянето на достъпни и качествени социални услуги и грижа. Ще се подкрепят местните общности, уязвимите групи и лицата в риск чрез преодоляване на неравномерността в развитието на социалните услуги, разширяване на обема, реформиране и оптимизиране на вече съществуващите, разкриване на нови форми на социални услуги и осъществяване на сътрудничества и участие на партньори от свързаните сектори.

В края на 5-годишния период е планирано да се постигне подобряване на живота на уязвимите групи в област Шумен чрез значителна промяна в обема, вида и качеството на предлаганите социални услуги.

В рамките на този месец предстои Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен 2016-2020 година да бъде приета на заседание на Областния съвет за развитие.

Skip to content