Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
23 февруари (четвъртък)

Разкриват нови специалности в професионалните гимназии и училища в област Шумен през следващата учебна година

Държавният план-прием в VIII и IX клас в профилираните гимназии, професионалните гимназии и средните училища от област Шумен за учебната 2017/2018 година беше одобрен на заседание на Постоянната комисия по заетостта под председателството на заместник-областния управител доц. Живко Жечев.

Предложенията на директорите на училищата за план-приема са изготвени при отчитане на становището на работодателите и работодателските организации след срещи с работодатели-партньори на училищата, на база броя на учениците, завършващи VІІ и VІІІ клас през настоящата учебна година, изпълнението на приема и пълняемостта на паралелките, наличната материално-техническа база и осигуреността с правоспособни учители, обясни Машка Крумова, старши експерт “Професионално образование” в РУО-Шумен.

За първи път през учебната 2017-2018 година в област Шумен ще има две паралелки с дуално обучение в IX клас. Тази система на обучение ще се използва в ПГ по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ в Нови пазар по специалността „Технология на керамичното производство“ и за специалността  „Електрически инсталации“ в ПГ по строителство, архитектура и геодезия в Шумен.

За първи път през новата учебна година предложение за прием в професия са направили и от СУ „Сава Доброплодни“ – за обучение в специалността „Български танци“. Две нови специалности се предлагат на учениците и сред специалностите в професионалното образование. Това са „Металургия на цветните метали“ и „Електрообзавеждане на производството“ в ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ в Шумен.

Предложенията за държавен план-прием в VIII клас общо са за 39 профилирани паралелки и 28 професионални. В IX клас е заложен прием в 7 профилирани паралелки в средни училища, 12 непрофилирани паралелки и 34 професионални паралелки.

Държавният план-прием на територията на област Шумен се осъществява в общо 26 училища, от които 21 са общински училища  и 5 са държавни училища.

 

Skip to content