Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
1 декември (петък)

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Заместник-областният управител Ширин Вели участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/, което се проведе в Търговище.

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Митко Стайков, Областен управител на област с административен център Търговище, ротационен председател на Регионалния съвет за развитие в СИР с мандат 01.07-30.12.2017 г. Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 27.10.2017 г. и за изпълнените дейности в периода между двете заседания. Проведе се избор на заместник-председател на РСР на СИР,  съгласно  чл.45, ал.3 от ППЗРР, за периода 01.01.2018-30.06.2018 г. Беше представена за обсъждане и одобряване Годишната индикативна програма за дейността на РСР на СИР за 2018 г. Беше представен за обсъждане и съгласуване проектът на Актуализирания документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2018 – 2020 година, съгласно чл.19,т.2 от ЗРР.

Стоян Чакъров, старши експерт в отдел СИР, ГД СППРР, МРРБ представи критериите за подбор на операции по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Допустимите бенефициенти по схемата са Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Обявяването на процедурата ще бъде през януари 2018 г. Процедурата е насочена към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство на България (включващо паметници на културата от национално и световно значение) чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти.

Представиха се Индикативните годишни работни програми за 2018 г. по Оперативните програми за програмен период  2014-2020 г. за което докладваха представители на различните ОП.

В края на заседанието се изпълни церемония по предаване на председателството на РСР и РКК в СИР за периода 01.01.-30.06.2018 г. на Областния Управител на област Добрич.

Skip to content