Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
18 октомври (четвъртък)

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Шумен беше домакин на редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. Заседанието беше ръководено от областния управител на област Шумен проф. Стефан Желев, който е ротационен председател на съвета до края на 2018 година.

В работата на съвета участваха областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на министерства, на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в Комитетите за наблюдение на споразумението за партньорство  на съответните оперативни програми.

Акцент в работата на днешното заседание на Регионалния съвет за развитие беше  работата на Регионалните управления на образованието в областите Шумен, Варна, Добрич и Търговище по приетия с ПМС №100/08.06.2018г. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Началникът на РУО Варна Венцеслава Генова представи новите моменти в действието на този механизъм.  Основните дейности, заложени в него, са прилагане на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на деца в риск, прилагане на процедура за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, проследяване при пътуване и миграция за упражняване правото на децата на задължително образование, контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия на учениците по уважителни причини, регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на съвместните им действия.

Коментирани бяха добри практики от работата на Регионалните управления на образованието в Североизточен район, както и проблеми, които са общи за екипите в изпълнението на ангажиментите им по този механизъм. Висока степен на мобилност на семействата и затруднено откриване на учениците по постоянен и настоящ адрес, липса на документи,  липса на официално определен законен настойник при родители в чужбина, ранни бракове, трудности при записването на децата в детска градина поради непоставени ваксини са част от проблемите, затрудняващи работата на специалистите.

На заседанието беше съгласуван Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Добрич, за периода 2018-2020.

Представители на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация за изпълнението на Оперативните програми 2014-2020 г. на територията на Североизточен район и възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури. Одобрена беше и информация за изпълнението на решенията от предходното  заседание, проведено на 28.06.2018 г.

Skip to content