Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
26 юни (сряда)

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район

Заместник-областният управител Петко Шаренков участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, което се проведе днес в Зала I на Икономически университет – Варна.

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на PCP в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев, Областен управител на област с административен център Варна, ротационен председател на PCP и РКК в СИР с мандат 01.01.2019 г.-30.06.2019 г.

Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 04.04.2019 г. в гр. Варна.

Представител на отдел СИР, ГДСППРР, МРРБ представи Годишния доклад 2018 година, относно наблюдението и изпълнението на регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020.

Проф. д-р арх. Веселина Троева – Изпълнителен директор на Национален център за териториално развитие ЕАД, представи Социално-икономически анализ на районите в Република България с основна цел да послужи като основна база в процесите на планиране и програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие.

Представители на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация за изпълнението на ОП 2014-2020 г. на територията на СИР и възможности за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР.

Областният управител на област Варна предаде председателството на PCP и РКК в СИР за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г. на областния управител на област Търговище.

 

Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация Варна.

Skip to content