Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
13 декември (петък)

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район

Заместник-областният управител Петко Шаренков участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, което се проведе на 12.12.2019г. в Търговище. Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Митко Стайков, Областен управител на област с административен център Търговище, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.07.2019г. – 31.12.2019г.  Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената информация за изпълнението на решенията от предходното  заседание, проведено на 27.09.2019г.

На заседанието беше представена информация за актуализирания състав на представителите на общините от област Търговище и област Шумен в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район. На следващото заседание на РСР и РКК в СИР, което ще се проведе през 2020 година, след провеждане на Областните съвети за развитие в областите Варна и Добрич, ще бъде представен актуализирания състав на представителите на общините от всяка област в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район и актуализирания състав на представителите на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2014- 2020 г. и в Тематичните работни групи за разработване на новите Оперативни програми за периода 2021-2027 г.

По време на заседанието беше представен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Представител на Национален център за териториално развитие докладва за напредъка по разработване на Регионалните схеми за пространствено развитие.

Беше представена за обсъждане и одобряване Годишната индикативна програма за дейността на РСР на СИР за 2020 г., съгласно чл. 49, т.16 и чл.57 от ППЗРР. Представиха се Индикативните годишни работни програми за 2020 г. по Оперативните програми за програмен период 2014-2020 г., за което докладваха представители на различните ОП.

Областният управител на област Търговище предаде председателството на РСР и РКК в СИР за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г. на Областния управител на област Добрич.

Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация Търговище.

Skip to content