ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Новини
11 декември (вторник)

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район се проведе в конферентната зала на „Арена Шумен“. Заседанието беше ръководено от областния управител на област Шумен проф. Стефан Желев, който е ротационен председател на съвета до края на 2018 година.

В работата на съвета участваха областните управители на областите в Североизточен район – на област Варна Стоян Пасев, на област Добрич Красимир Кирилов, на област Търговище Митко Стайков и на област Шумен проф. Стефан Желев, кметът на община Шумен Любомир Христов, представители на министерства, на организациите на работодателите, работниците и служителите, представители на Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в Комитетите за наблюдение на споразумението за партньорство  на съответните оперативни програми.

На заседанието беше представена Междинната оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020г. В документа е направен анализ на първоначалните резултати, степента на постигане на  поставените цели, на тенденцията на развитие и устойчивостта на резултатите в средата на периода на действие на стратегията. Отчита се, че социалното и икономическото развитие през периода 2010-2017 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори, възстановяване на относително ниските нива на растеж след средата на 2011 г. и  растеж след 2015г., както и факта, че общата перспектива на развитие показва наличие на потенциал за постигане на над 50% дял на БВП на човек от населението от средната стойност на ЕС през 2020г.

По отношение на междурегионалните различия анализите показват, че  коефициентът на заетост нараства значително през 2017 спрямо 2016 г., като на национално ниво нараства с 3,5 пункта. За периода няколко от областите в различните райони регистрират значително нарастване на заетостта, сред които са Шумен и Добрич в Североизточен район. Въпреки общата положителна тенденция във всички райони след 2013 г., междурегионалните различия по отношение на безработицата се задълбочават. Разликата между най-високия и най-ниския коефициент на безработица на регионално ниво през 2017г. е 8,1 пункта, или по-голяма от тази, регистрирана през 2010 г, когато е била 6,3 пункта.

Пред членовете на съвета представители на управляващите органи на оперативните програми представиха Индикативните годишни работни програми за 2019 г. по Оперативните програми за програмен период  2014-2020. Одобрена беше информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 18.10.2018г., както и Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район за 2019г.

В края на заседанието областният управител на област Шумен проф. Стефан Желев предаде председателството на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район на областния управител на област Варна Стоян Пасев, който съгласно ротационния принцип ще бъде начело на съвета през първата половина на 2019 година.

3

2

Skip to content