Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
27 септември (петък)

Редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Заместник-областният управител на Шумен Петко Шаренков участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (PCP) и на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР), което се проведе на 27 септември в гр. Търговище.

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на PCP в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Митко Стайков, Областен управител на област с административен център Търговище, ротационен председател на PCP и РКК в СИР с мандат 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 26.06.2019 г. в гр. Варна.

На заседанието бяха определени представители на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район в тематични работни групи за разработване на новите Оперативни програми за периода 2021-2027 г., съгласно чл. 7, ал. 1 от Постановление № 142 от 7 юни 2019 г.

Представители на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация за изпълнението на ОП 2014-2020 г. на територията на СИР и възможности за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури, съгласно чл. 19, ал. 4, т. I от ЗРР.

Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация Търговище.

Skip to content