Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
12 април (четвъртък)

Регионалният съвет за развитие на Североизточен район съгласува актуализирания документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Шумен за периода 2018 – 2020 година

Областният управител на област Шумен проф. Стефан Желев участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР), което се проведе днес във Варна.

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, Областен управител на област с административен център Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.01-30.06.2018 г.

Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 01.12.2017 г. и за изпълнените дейности в периода между двете заседания.

Беше представена за обсъждане разработка по обществена поръчка на ГД СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“. Основната цел на поръчката е да бъде разработена ясна концепция за повишаване значението и ефективността на регионалната политика, оптимизация на нейното управление и документите за регионално и пространствено планиране – докладва Представител на Национален център за териториално развитие ЕАД)

Беше представен за обсъждане и съгласуване проекта на Актуализирания документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Шумен за периода 2018 – 2020 година, съгласно чл.19,т.2 от ЗРР – докладва представител на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД).

Skip to content