ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Актуално
1 септември (вторник)

Стартира второто за 2020 година проучване за потребностите от работна сила в област Шумен

 

Второто за 2020г. анкетиране на работодателите ще се извърши през периода от 1-ви септември до 11-ти октомври 2020г. За целта е актуализиран приложения през 2019г. електронен /on-line/ анкетен формуляр. Същият е предназначен за работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира национална представителност на проучването.

Анкетираните работодатели ще имат възможност да посочат вид и обхват на търсените от тях кадри с професии от конкретни области на висшето образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, а също и за позиции, неизискващи квалификация. Чрез анкетния формуляр ще се проучи и кои са най-важните ключови компетентности и умения, които работната сила трябва да притежава. Както и при предишните проучвания, обобщените резултати за потребностите от кадри през следващите 12 месеца отново ще послужат за планиране на мерки и действия за подготовка на необходимата работна сила чрез организиране на подходящи обучения за придобиване на заявените професии, ключови и личностни умения.

Анкетният формуляр е само в електронен формат и за попълването му следва да се ползва следният линк:

http://survey.az.government.bg/index.php/142311?lang=bg

За работодатели, които не попадат в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен от сайта на Агенцията по заетостта след 28.09.2020г.

Информацията ще бъде обобщена от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие и ще бъде предоставена на Агенцията по заетостта.

Skip to content