Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
12 февруари (петък)

Заседание на Областния съвет за развитие на област Шумен

Заседание на Областния съвет за развитие под председателството на областния управител Донка Иванова се проведе в Областна администрация-Шумен. В работата му участваха кметове и общински съветници, представители на работодателските и синдикални съюзи, както и Петя Несторова- началник отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район“
Участниците в заседанието определиха членове на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район от страна на общините от област Шумен, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие. Областният управител Донка Иванова обяви, че броят на представителите се определя съобразно броя на населението в областта, което по данни на ГД ГРАО към момента е 239 498 души и съобразно законовите изисквания определя трима представители. На това основание Областният съвет за развитие гласува и избра трима представители. Това са кметът на община Шумен Любомир Христов, кметът на община Каспичан Милена Недева и председателят на Общински съвет Нови пазар Ангел Куцаров.
В посока подобряване прозрачността на администрациите и обслужването на гражданите, пред членовете на съвета Нина Белчева, регионален координатор на асоциация „Прозрачност без граници”, представи добри практики в рамките на изследване по проект „Индекс на местната система за почтеност”, който се осъществява от началото на ноември 2014 година. В Индекса на Местната система за почтеност 2015 г. за всяка от включените общини са оценени следните основни стълбове – общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, съдилища, органи на МВР, бизнес, медии и гражданско общество. Община Шумен е на 8 място в страната по почтеност.
Областният управител Донка Иванова обяви, че последните две години от 28 области Шумен е на 26 място по прозрачност. Това е позиция, която не ни удовлетворява и това ни провокира да представим пред вас тази тема, каза Донка Иванова и подчерта, че е важно всички да работят за скъсяване на дистанциите между институциите и гражданите.
По предложение на областния управител Донка Иванова Областният съвет за развитие подкрепи предложенията на Комисията за изработване на областната здравна карта до Министъра на здравеопазването за промени в проекта за Национална здравна карта. Пред членовете на съвета директорът на МБАЛ Шумен д-р Атанас Атанасов съобщи, че министърът на здравеопазването Петър Москов е изразил съгласието си да бъдат извършени действия по сливане на болниците в Шумен, Велики Преслав и Нови пазар. Направил съм предложение към основния акционер на МБАЛ-Шумен и другите две общини за обединяване на дейностите на трите болници и впоследствие преминаване към търговско сливане на дружествата, като ползите ще бъдат много – по-оптимално използване на професионалния капацитет на наличните медицински специалисти, профилиране на болниците, обща програма за управление и общ бизнес план с цел максимално задоволяване на потребностите на населението от областта от навременна и качествена болнична помощ, каза д-р Атанасов. Той обясни, че за 16 февруари е насрочено заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ-Шумен, където въпросът би могъл да се включи за разглеждане. Необходимо е и Общинските съвети в общините да имат решение по това предложение.

IMG_2892

Skip to content