Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
27 октомври (петък)

Заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Областният управител проф. Стефан Желев участва в редовното съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР), което се проведе в Търговище.

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на съответните оперативни програми. Заседанието бе открито и ръководено от г-н Митко Стайков, областен управител на област с административен център Търговище, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.07-30.12.2017 г.

Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 27.06.2017 г. и за изпълнените дейности в периода между двете заседания.

Междинната оценка на Регионален план за развитие, съгласно чл. 33 от ЗРР, беше представена от експерт от Агенция „Стратегма“. Там се посочва, че социалното и икономическото развитие на СИР през периода 2010-2015 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори. Сходно с останалите райони, СИР се възстановява от финансовата и икономическата криза след 2012 – 2013 г. Тенденциите в стойностите на ключовите индикатори все още са сравнително неустойчиви и е необходима значителна подкрепа за растеж. Въпреки общото възстановяване на икономиката на СИР след кризата, темповете на нарастване на БВП за периода 2012 -2015 г. са устойчиви, но недостатъчно динамични. За периода 2011-2015 г. се отбелязва тенденция на слабо нарастване на приноса на СИР в общия БВП, възстановявайки нивата от преди кризата. БВП на човек на населението в района нараства с 1,6% спрямо средното за страната (на трето място за 2015 спрямо другите райони). Спадът на безработицата след 2011 г. е по-бавен от средния за страната, като стойностите за област Шумен остават особено високи.

За периода до 2015 г. се наблюдава ограничен напредък в преодоляването на вътрешно-регионалните различия в СИР. Ограничена положителна тенденция се наблюдава по отношение на заетостта и безработицата. Различията по отношение на БВП на глава от населението се увеличават,  като област Варна продължава да е значително в по-добро положение от останалите области, тези в размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение остават на приблизително същите нива като в периода 2004-2008 г.

Като цяло, напредъкът по изпълнението на РПР на СИР може да бъде оценен като положителен. Анализът на изпълнението на ключовите индикатори и показателите по Европа 2020 в общия случай разкриват постигане на заложените за 2015 цели.  Усилията следва да бъдат насочени към подкрепа на устойчивостта на постиганите резултати и изпълнение на мерки, осигуряващи устойчивост и интензифициране на развитието

За всяка Областнa стратегия за развитие – представители от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище докладваха на какъв етап са дейностите по подготовка на междинните оценки.

Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в РКК докладваха актуална информация за изпълнението на програмите на територията на Североизточен район и възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури.

Г-н Стоян Чакъров, старши експерт  от отдел СИР, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ ,представи актуална информация за изпълнението на проекти, свързани с „Образователна инфраструктура“ в рамките на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Презентацията бе на тема „Подобряване на  образователната инфраструктура чрез мерки по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основен приоритет на програмата е финансирането на проекти в областта на образованието, насочени  към модернизация на инфраструктурата чрез изграждане, реконструкция и обновяване, обзавеждане и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Предвидени са инвестиции в размер на 623,9 млн. лв. за 416 обекта на образователната инфраструктура, от които ще бъдат облагодетелствани над 250 хил. ученици и деца. В „Североизточен район“ са сключени 11 договора за 29 обекта на обща стойност 48,4 млн. лв.

 

Skip to content