Обяви  Заповед РД-15-1 / 07.01.2016 за определяне на участник, спечелил търг. (Публ. 09.01.2016)


  Протокол № 4 от проведено на 15.12.2015 г. извънредно заседание на Асоциация по ВиК-Шумен (Публ. 22.12.2015)


  Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен, насрочено за 15.12.2015 г. (Публ. 16.11.2015)


  След извършена инвентаризация на горските територии се изготви списък на земеделските територии в землищата на населените места в област Шумен, които са придобили характеристика на гора по смисъла на закона за горите.


  Заповед РД-15-69 / 17.04.2015 за определяне на участник, спечелил търг.


  Протокол 2 от редовно заседание на Асоциация В и К от 19.03.2015 (Публ. 21.04.2015)


  Протокол 1 от извънредно общо заседание на Асоциация В и К от 27.02.2015


  Обявление за отдаване под наем чрез търг.
     Заявление за участие.
     Предлагана цена.
     Заявление за връщане на депозит.


  Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К Шумен. (Публ. 19.02.2015)


  Разрешение за строеж 1 / 13.02.2015 на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи". (Публ. 17.02.2015)


  Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К Шумен. (Публ. 20.01.2015)


  Протокол 2 от извънредно общо заседание на Асоциация В и К от 01.12.2014


  Разрешение за строеж 2 / 24.11.2014 на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".


Подготовка за зимно поддържане на пътната мрежа в общините:

Шумен     Нови пазар     Велики Преслав     Върбица     Каспичан     Смядово     Никола Козлево    


  Заповед РД-15-140 / 14.10.2014 за определяне на участник, спечелил търг.


  Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К Шумен. (Публ. 07.10.2014)


  Заповед РД-15-132 / 06.10.2014 за определяне на участник, спечелил търг.


  Заповед РД-15-100 / 29.08.2014 за провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот.


  Областният управител на област Шумен на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията съобщава,че е издал Разрешение за строеж № 1/03.07.2014 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: „Рехабилитация на пътен възел при км 0+000 на път ІІ-73 Шумен – Карнобат и път І-7 Силистра – Шумен – Ямбол“. За запознаване със съдържанието на разрешението и одобрените проекти към него е осигурен достъп в стая 305 на Областна администрация Шумен


  Заповед РД-15-31 / 24.03.2014 за осигуряване на пожарна безопастност.


  Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К Шумен.


  Обявление на ОВО Шумен.


  Обявление за изработен проект за ПУП.


  Заповед за обезопасяване на пешеходните пътеки.


  Информация за обезщетение на собственици във връзка с изграждане на Автомагистрала Хемус.
        РМС 942/22.12.2011
        Заявление по РМС 942/22.12.2011
        Декларация по РМС 942/22.12.2011
        Заявление по РМС 293/18.05.2013
        Декларация по РМС 293/18.05.2013
        РМС 293/18.05.2013


  Извършени консултации относно изграждане на газопровод Южен Поток на 15.02.2012г.


  Компания „Южен Поток България” АД и областният управител на Шумен организират консултации на 15.02.2012г. от 11.00 часа


  ПОКАНА за изготвяне на междинна оценка, междинен доклад и предложение за проект на актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г.