Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД