Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Контакти

Председател на асоциацията

тел.: 054 869 985
факс: 054 863 562
email: oashumen@oblastshumen.government.bg

Администрация на асоциацията

Телефон за връзка: 054 866 850
Главен секретар:
email: avik@oblastshumen.government.bg

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Контакти с длъжностното лице по защита на личните данни в Асоциация по ВиК – Шумен

Адрес за кореспонденция: 9700 Шумен, бул. „Славянски“ № 30, ет. 4
Телефон за връзка: 054 866 850
email: avik@oblastshumen.government.bg

Skip to content > Skip to content