Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Актове на председателя на Асоциацията

  На 22.02.2021 г. от 9:30 часа на адреса на управление на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, пл. „Войн“ №1, град Шумен, беше извършена планова проверка на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен на основание РЕШЕНИЕ № АС РД-15-3 от 09.02.2021г. на Председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, съгласно Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им /Наредбата/, за което беше изготвен доклад и съставен констативен протокол.
  Проверката обхващаше изискванията заложени в чл. 4; чл. 6, ал.1; чл. 7, ал.1, ал. 3, ал. 4; Раздел III /без чл.9/ и Раздел IV /без чл. 21/ от Наредбата.
  С резултатът от проверката бяха запознати МРРБ и БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ ЕАД с писмо с наш Изх.№ 26-06-1/40 от 26.02.2021г.

 • РЕШЕНИЕ № АС РД-15-3 от 09.02.2021 г.
  Съгласно РЕШЕНИЕ № АС РД-15-5 от 20.02.2020г. на Председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, в периода 21.02-28.02.2020г. беше извършена извънредна проверка, за спазване на Наредбата за изискванията и критерииите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала на „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД.
  Проверката обхвана изискванията по Раздел II и III на Наредбата.
  Резултатите от проверката бяха представени на МРРБ с писмо с наш Изх.№ 26-06-1 от 25.02.2020г.

 • Решение № АС РД-15-5 от 20.02.2020 г.


Skip to content > Skip to content