Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Договори

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съораженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 08.03.2016 г.

Skip to content > Skip to content