Документи                            Архив документиХарта на клиента

Етичен кодекс


Комплексно административно обслужване (КАО)Заявление за КАО

Протокол за устно заявяване


Актове на Областен управител на област ШуменЗаповед РД-15-53/10.03.2015 г. за обявяване на пожароопасния сезон


Достъп до обществена информацияЗакон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставен достъп

Отчети за дейността по предоставяне на обществена информация за     2012 г.     2013 г.     2014 г.    


Цели, отчети и докладиДоклад за дейността на Областна администрация Шумен за 2014 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Шумен за 2013 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Цели на администрацията за 2014 г.


Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г.Областна стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014-2020

Протокол от заседание на Областния съвет за развитие от 19.06.2013 г.Стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен за периода 2016-2020 г.Стратегия за развитие на социалните услуги

Приложение 1 Анализ на потребностите от социални услуги в област Шумен

Приложение 2 Логическа рамка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен (2016-2020 г.)

Приложение 3 Таблица на специализираните институции и социални услуги в област Шумен)


Стратегия на Област Шумен за интегриране на ромите (2012 – 2020)Обобщен мониторингов доклад за 2012-2014 г.

Протокол от 06.02.2015 г.

Протокол №2/18.12.2012 г.

Стратегия


Областен план за защита при бедствияОбластен план за защита при бедствия

План за защита при земетресение

План за защита при наводнение

План за защита при ядрена и радиационна авария

План за защита при горски пожари

План за защита при снегонавявания


Осъществен контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети2012 г.     I трим.     II трим.     III трим.     IV трим.

2013 г.     I трим.     II трим.     III трим.     IV трим.

2014 г.     I трим.     II трим.     III трим.     IV трим.

2015 г.     I трим.     II трим.     III трим.     IV трим.


ПрезентацииИзпълнение на ОП АК - Януари - Ноември 2014
Изпълнение на ОП РЧР - Януари - Ноември 2014
Изпълнение на ОП сектор Рибарство - Януари - Ноември 2014
Изпълнение на ОП РР в СИР
Изпълнение на ПРСР в СИР
ОП Добро управление 2014-2020
ОП РЧР 2014-2020
ОП ФЕПНЛ 2014-2020
Последваща оценка на РПР СИР 2007-2013
Прогрес на проектите в СИР
Проект Разработка на социално-икономически анализ на ОПРР 2014-2020


 

 

 

Справка ОПАК към 11.2014
Справка ОПОС към 11.2014
Справка ОПРКБИ към 11.2014