Задължителна правна информацияТази интернет страница е официална страница на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН по смисъла на параграф 1, т.16 и чл. 10, ал.3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница моля да имате предвид следното:


Съдържание, разпложено на интернет страницата


Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, е съобразено с действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на побликуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е представена само с информационна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази страница, са изцяло за сметка на предприелите действия лица.


Отговорност за чуждо съдържание


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случай на електрони препратки към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.


Авторски права


Софтуерът, осгиуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварително съгласие на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН


Лични данни


Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронно управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на представящите ги лица, при спазване изисванията на Закона за защита на личните данни.