Административни услуги - Държавна собственостСъставяне на акт за поправка на Акт за държавна собственост.Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост.Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на имоти в съставените актове за държавна собственост.Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имотИздаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственосттаИздаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имоти – държавна собственостСправки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственостИздаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и другиСъставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места.Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворовеИздаване на Заповед за изземване на имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпадналаАдминистративни услуги - Регионално развитие