Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Административно обслужване

Издаване на удостоверение APOSTILLE

Идентиф.
ИИСДА
 Наименование
на услугата
Необходими документи Заявление
2972 Издаване на
удостоверение
APOSTILLE
на документи,
които са
издадени
от кметовете
и общинските
администрации.
 

1. Заявление по образец.

2. Оригинал на документа,
който ще се заверява.

3. Документ за платена такса,
освен ако плащането не е
направено по електронен път.

Заявление

 

За услугата се заплаща фиксирана такса в размер на 5,00 лева
Съгласно § 2 от ПМС № 9 от 18 януари 2019 г. (ДВ бр. 7/22.01.2019 г.)

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:
IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08
BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
– На гише в административно звено за обслужване в брой
– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
– По банков път

Skip to content