ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Административно обслужване

Издаване на удостоверение APOSTILLE

Идентиф.
ИИСДА
 Наименование
на услугата
Необходими документи Заявление
2972 Издаване на
удостоверение
APOSTILLE
на документи,
които са
издадени
от кметовете
и общинските
администрации.
 

1. Заявление по образец.

2. Оригинал на документа,
който ще се заверява.

3. Документ за платена такса,
освен ако плащането не е
направено по електронен път.

Заявление

 

За услугата се заплаща фиксирана такса в размер на 5,00 лева
Съгласно § 2 от ПМС № 9 от 18 януари 2019 г. (ДВ бр. 7/22.01.2019 г.)

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:
IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08
BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
– На гише в административно звено за обслужване в брой
– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
– По банков път

Skip to content