ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Административно обслужване

Регионално развитие /РР/

Начини за подаване на документи

Идентиф.
ИИСДА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО
Наименование на услугата
Необходими
документи
Заявление
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение Документи Заявление
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж Документи Заявление
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение Документи Заявление
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение Документи Заявление
1968 Одобряване на инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж Документи Заявление
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж Документи Заявление
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение Документи Заявление
1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект Документи Заявление
1976 Презаверяване на разрешение за строеж Документи Заявление
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект Документи Заявление
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение Документи Заявление
1984 Одобряване на частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж Документи Заявление
2389 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Документи Заявление
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост. Документи Заявление
Skip to content