ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Администрация

Дирекция АКРРДС


/ Административен контрол, регионално развитие
и държавна собственост /

 
инж. Диана Илиева
/ Директор дирекция /

тел.: 054/ 865 167
е-mail: d.ilieva@oblastshumen.government.bg

Функционална характеристика на дирекция АКРРДС, утвърдена със Заповед № РД-15-65 от 17.05.2016 година

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (специализирана администрация) е организирана без отдели, като служителите осигуряват изпълнението на правомощията на областния управител, произтичащи от Закона за администрацията и подзаконовите нормативни актове. Дейността на дирекцията се обособява в няколко основни направления, съобразно разпоредбите на Устройствения правилник на областните администрации (раздел IV Специализирана администрация), вътрешните правила и длъжностните характеристики на служителите.

  1. “Административен контрол, регионално развитие и устройство на територията“ – служители от дирекция АКРРДС съдействат за осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и актовете на президента на Република България и на Министерски съвет; организират изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт; организират подготовката и провеждането на административно-териториални промени на територията на областта и извършват проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверяват изпълнението на законовите условия и ред и подготвят мотивирани предложения до областния управител; изпълняват задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите; координират и подпомагат дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации; координират и подпомагат дейността на кметовете при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по спазването на обществения ред и борбата с престъпността; подпомагат осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт; осигуряват упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини и на актовете на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на област Шумен в случаите, когато това е възложено на областен управител със закон или друг нормативен акт; подготвят документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания; организират и участват в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие; подпомагат организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие; набират и анализират информация за изпълнението на областната стратегия за развитие; участват в разработването, организират и координират изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на област Шумен в съответствие с конкретни правомощия на областния управител; координират и подпомагат осъществяването на дейностите в областта на: строителството, транспортното обслужване и безопасността на движението, опазването на околната среда, културно-историческото наследство и културните дейности, изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност, както и осъществяват координацията по етническите въпроси; поддържат връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработват и реализират съвместни проекти; осъществяват дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията – по смисъла на Закона за устройство на територията и по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и правилника за прилагането му. Служители от дирекция АКРРДС осъществяват дейностите по проекти, по които е бенефициент Областна администрация Шумен; организират провеждането на заседанията на постоянните областни съвети и комисии – Областния съвет за развитие, Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, Областния съвет по условия на труд, Областния експертен съвет по устройство на територията Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, Областната транспортна комисия, Областна епизоотична комисия, Областния съвет по здравеопазване, Постоянната консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие, Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи административни услуги на територията на областта; участват в други координационни съвети и междуведомствени комисии, назначени от областен управител или други ведомства; осъществяват дейности и кореспонденция с териториалните структури на държавните органи по дейността, в т.ч. отчети на териториалните структури на изпълнителната власт за дейността, както и кореспонденция с областни и общински администрации и кметства по дейността, в т. ч. становища и писма към министерства и комисии; кореспонденция с физически лица и юридически лица, в т.ч. и с неправителствени организации; осъществяват дейности и кореспонденция с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и с МРРБ и общините по Национална програма „Енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, участват в превантивна дейност, свързана със защита на населението при бедствия и аварии.
  2. “Държавна собственост“ – служители от дирекция АКРРДС осигуряват правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на област Шумен в рамките на предоставените на областен управител правомощия; осъществяват действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти-държавна собственост и отбелязването на обстоятелства във вече съставени актове; водят актовите книги и регистри на имотите-държавна собственост на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството; водят на отчет имотите – държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител; осигуряват защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта; осъществяват процедури по реституционни закони. Служители от дирекцията извършват фактическото приемане или предаване на имотите, изготвят и подписват приемо-предавателен протокол, организират процедури по отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, по предоставяне за управление на ведомства, по отнемане право на управление, по прехвърляне безвъзмездно собствеността върху имот – частна държавна собственост на общини след решение на Министерски съвет, по продажба на държавни жилища, на настанените в тях наематели за задоволяване жилищните им нужди, извършват процедурите по принудително отчуждаване на имоти за държавни нужди и процедури по учредяване на вещни права, съгласно правомощията на областен управител; извършват процедури по принудително отчуждаване на имоти за държавни нужди.

 
Служителите от дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ изпълняват и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт и/или по заповед на областния управител.

Skip to content