ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Контакти

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН


Работно време

понеделник – петък, 9.00 до 12.00 и 12.30 до 17.30 часа
Център за административно обслужване
Местоположение: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30, ет. 3, стая 316
Работно време: понеделник – петък, 9.00 до 17.30 часа, без прекъсване
Телефон: 054/862 785
Факс: 054/ 863 562
e-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg
БУЛСТАТ: 127070650
Банкова сметка: BG73 UBBS 8002 3106 1050 08 в ОББ – клон Шумен
Заплащане на административните услуги, предоставяни от Областна администрация Шумен може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал в стая № 316. Отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

Указател
Венцислав Венков – Областен Управител
Телефон: 054/861 276
e-mail: v.venkov@oblastshumen.government.bg
Приемни дни – Всеки първи понеделник от месеца от 14:00 до 16:00
Приемна областен управител:
Телефони:054/ 861 324; 054/869 985; 868 802
Факс:054/863 562

Сашо Евлогиев – Зам. Областен Управител
Телефон: 054/874 012; 054/868 802
e-mail: s.evlogiev@oblastshumen.government.bg 
Приемни дни – Всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 17:00

Албена Бабева-Сланева – Зам. Областен Управител
Телефон: 054/874 013; 054/868 802
e-mail: a.babeva@oblastshumen.government.bg 
Приемни дни – Всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 17:00

Петранка Петрова – Директор на Дирекция АПОФУС
Телефон: 054/800 895
e-mail: p.petrova@oblastshumen.government.bg

инж. Диана Илиева – Директор на Дирекция АКРРДС
Телефон: 054/ 865 167
e-mail: d.ilieva@oblastshumen.government.bg

Милка Павлова – Старши експерт „Връзки с обществеността“
Телефон: 054/830 803
e-mail: press@oblastshumen.government.bg

Контакти на служителите в Областна администрация Шумен

Седалище и пощенски адрес
гр. Шумен 9700, бул. “Славянски” № 30


Skip to content