ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Административно обслужване

Държавна собственост /ДС/

Начини за подаване на документи

 

Идентиф.
ИИСДА
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Наименование на услугата
Необходими
документи
Заявление
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
Документи Заявление
1972 Издаване на удостоверениe за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
Документи Заявление
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
Документи Заявление
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Документи Заявление
1983 Съставяне на Акт за поправка на Акт за държавна собственост
Документи Заявление
2529 Позволително за ползване на лечебни растения
Документи Заявление
Skip to content