ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Комисии и съвети
Областен съвет за развитие в област Шумен Заседание от 20.01.2021 Състав
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен Заседание от 29.10.2021 Състав Правилник
Областен съвет за хората с увреждания Заседание от 09.09.2019 Състав Правилник
Областен съвет по условия на труд в област Шумен Заседание от 28.04.2021 Състав Правилник
Областна епизоотична комисия в област Шумен Заседание от 29.11.2021 Състав Правилник
Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие в област Шумен Заседание от 02.11.2021 Състав Правилник
Постоянна консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие в област Шумен Заседание от 07.06.2019 Състав Правилник
Областен съвет по сигурността Заседание от 27.03.2014 Състав
Областна комисия „Военни паметници“ Заседание от 22.02.2018 Състав Правилник
Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии Заседание от 21.12.2016 Състав
Областен експертен съвет по устройство на територията

Заседание от 24.06.2019 Състав
Областен съвет по етнически и интеграционни въпроси Заседание от 23.02.2018 Състав Правилник
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заседание от 02.09.2021 Състав Правилник
Областна транспортна комисия

Заседание от 20.10.2020 Състав Правилник
Областен съвет по здравеопазване Заседание от 27.07.2021
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Заседание от 31.10.2018 Състав Правилник
Skip to content