ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Документи

Достъп до обществена информация
Център за административно обслужване
Местоположение: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30, ет. 3, стая 316
Работно време: понеделник – петък, 9.00 до 17.30 часа, без прекъсване
Телефон: 054/862 785
Факс: 054/ 863 562
e-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg
БУЛСТАТ: 127070650
Банкова сметка: BG73 UBBS 8002 3106 1050 08 в ОББ – клон Шумен
Заплащане на административните услуги, предоставяни от Областна администрация Шумен може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал в стая № 316. Отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

 

Skip to content