ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Политика за достъпност

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Областна администрация Шумен се ангажира да осигури достъп до https://oblastshumen.government.bg/ в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, Решение за изпълнение 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 .

Настоящата политика се отнася до осигуряване на горепосочения уебсайт на институционална идентичност и достъпност за максимално широка група потребители.
Областна администрация Шумен се ангажира да осигури достъпност до съдържанието на своята интернет страница, независимо от използваните от потребителя технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на използваемостта на интернет страницата си и можем да гарантираме, че наличната в нея информация е достатъчно ясна, разбираема и полезна.

Стремим се интернет страницата на Областна администрация Шумен да достигне ниво на достъпност според последните стандарти на WCAG 2.0, като за целта използваме най-добрите техники и инструменти. Изпълнението на това ще помогне на повече хора да се чувстват по- удобно и да се възползват максимално от предимствата на интернет.

Нашата интернет страница е създадена с код, отговарящ на W3C стандартите за HTML и CSS. Кодът се възпроизвежда в наличните към момента интернет браузъри, а използването на W3C стандартите осигурява съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.
Разбира се, съществуват и някои изключения и макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни. В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично нашата интернет страница с цел постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Декларация за достъпност

Ако срещате затруднения докато работите с https://oblastshumen.government.bg/ или част от съдържанието му не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да направим необходимите подобрения.

Съгласно чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление, в Областна администрация Шумен е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

-Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Областна администрация Шумен, се подават в Центъра за административно обслужване всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на: oashumen@oblastshumen.government.bg
-Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
-Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез този портал; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.
-Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от Закона за електронното управление за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на съответната процедура за разглеждане на сигнали, се подават до председателя на Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), на адрес: ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София – 1000 или по електронен път на: mail@e-gov.bg

Skip to content