ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Контакти

Контакти на служителите в
Областна администрация Шумен

Длъжност Име и фамилия Стая Служебен телефон
Главен юрисконсулт Йорданка Кръстева 208 054/800 001
Юрисконсулт в дирекция АПОФУС Светослав Кукуянов 205 054/800 001
Специалист Красимира Атанасова 214 054/869 985
Старши специалист Светла Овчарова 308 054/868 802
Счетоводител Цветанка Бобачева 210 054/800 001
Център за административно обслужване Иванина Михалева 316 054/862 785
Държавна собственост Мария Русева 312 054/800 001
Регионално развитие, областни съвети и комисии, стратегии, планове, програми Хрисимира Христова 310 054/800 001
Енергийна ефективност, областни съвети и комисии, предложения, сигнали, жалби, устройство на територията, удостоверения APOSTILLE инж. Мая Христова 313 054/800 001
Служител по сигурността на информацията Николай Цветанов 410 054/875 509
054/862 936
Skip to content