Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Публичен регистър декларации

Публичен регистър на подадените декларации по смисъла на §2, ал. 3 от ЗПКОНПИ

Име
Длъжност
Вх №
Дата
Вид Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.3 от
КОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.2 от
ЗПКОНПИ
част 1
Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
част 2
Декл. по
чл.35,(1),
т.4 от
ЗПКОНПИ
Иванина  Йорданова  Михалева
Старши експерт
1
30.04.2018
Ежегодна
18
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Цветанка  Василева  Бобачева
Счетоводител
2
30.04.2018
Ежегодна
19
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Йорданка  Ангелова Кръстева
Главен юрисконсулт
3
30.04.2018
Ежегодна
20
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Петранка  Петрова Петрова
Директор на
дирекция АПОФУС
4
30.04.2018
Ежегодна
21
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Светослав  Георгиев Кукуянов
Юрисконсулт
5
30.04.2018
Ежегодна
22
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Диана Веселинова  Илиева
Главен експерт
6
11.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
7
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
8
Мая  Петрова Христова
Главен експерт
9
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
10
Хрисимира  Димитрова  Христова
Главен експерт
11
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Елеонора  Михайлова Николаева
Главен специалист
12
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
13
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
14
Милка  Владимирова Павлова
Главен експерт
връзки с обществеността
15
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
16
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
17
26
08.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
23
Светла  Стефанова Овчарова
Главен специалист
24
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Красимира  Димитрова  Атанасова
Специалист
25
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Асен  Иванов Танев
Старши специалист
27
26.06.2018
27/1
04.07.2018
Встъпителна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
28
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
29
Асен  Иванов Танев
Старши специалист
30
15.01.2019
ежегодна
за 2018
 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
31
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
32
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
33
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
34
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
35
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
36
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
37
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
38
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
39
Милка  Владимирова Павлова
Главен експерт PR
40
08.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Мая  Петрова Христова
Главен експерт
41
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
42
Диана  Веселинова Илиева
Главен експерт
43
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Иванина   Йорданова  Михалева
Старши експерт
44
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Цветанка  Василева Бобачева
Счетоводител
45
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Йорданка  Ангелова  Кръстева
Главен юрисконсулт
46
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Светослав  Георгиев  Кукуянов
Юрисконсулт
47
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
48
Елеонора   Михайлова  Николаева
Главен специалист
49
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Петранка   Петрова   Петрова
Директор дирекция АПОФУС
50
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Хрисимира   Димитрова  Христова
Главен експерт
51
14.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
52
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
53
Светла   Стефанова Овчарова
Главен специалист
54
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Красимира   Димитрова   Атанасова
Специалист
55
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
56
Мария  Станиславова   Русева
Старши експерт
57
02.05.2019
Встъпителна
57/1
20.05.2019
част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
58
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
59
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
60
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
61
Николай   Александров  Цветанов

Служител по сигурността на информацията

62
13.09.2019
встъпителна 2019  
Николай  Александров   Цветанов

Служител по сигурността на информацията

63
16.09.2019
встъпителна 2019  част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
64
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
65
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
66
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
67
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
68
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
69
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
70
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
71  
 Цветанка  Василева Бобачева
Счетоводител
72

10.01.2020

Ежегодна за 2019  част 1
имущество
 
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
73
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
74
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
75
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
76
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
77
 Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
78
 Милка   Владимирова  Павлова   Главен експерт   PR 79

27.04.2020

 част 1
имущество
 
 Хрисимира  Димитрова  Христова Главен експерт 80

28.04.2020

 ежегодна за  2019  част 1
имущество
 
Иванина  Йорданова  Михалева Главен експерт 81

28.04.2020

 ежегодна за  2019   част 1
имущество
 
 Йорданка   Ангелова  Кръстева  Главен юрисконсулт 82

29.04.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
 Светослав   Георгиев  Кукуянов
Юрисконсулт
83

29.04.2020

 ежегодна за  2019     част 1
имущество
 
 Асен Иванов  Танев
Главен специалист
84

29.04.2020

 ежегодна за  2019     част 1
имущество
 
 Диана Веселинова Илиева     Главен експерт 85

29,04.2020

 ежегодна за  2019      част 1
имущество
 
Мария Станиславова Русева      Старши експерт 86

29.04.2020

 ежегодна за  2019      част 1
имущество
 
 Мая Петрова Христова   Главен експерт 87

29.04.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
 Светла Стефанова Овчарова  Главен специалист 88

29.04.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
89
 Красимира Димитрова Атанасова  Главен специалист 90

08.05.2020

 ежегодна за  2019    част 1
имущество
 
Петранка  Петрова Петрова  Директор дирекция   АПОФУС 91

12.05.2020

ежегодна за 2019 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
92
Николай Александров Цветанов Служител по сигурността на информацията 93

12.05.2020

ежегодна за 2019 част 1
имущество
Елеонора Михайлова Николаева Главен специалист 94

13.05.2020

ежегодна за 2019 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
95
 Галина Бориславова Мирчева        Специалист 96

09.07.2020

при назначаване
 Галина Бориславова Мирчева        Специалист 96/1

16.07.2020

 встъпителна 2020   част 1
имущество
 Радостина Атанасова Атанасова        Младши експерт 97

01.10.2020

при назначаване
 Радостина Атанасова Атанасова        Младши експерт 97/1

02.10.2020

 встъпителна 2020   част 1
имущество
 Красимира Василева Кирилова        Младши експерт 98

05.10.2020

при назначаване
 Красимира Василева Кирилова        Младши експерт 98/1

05.10.2020

 встъпителна 2020   част 1
имущество
 Деница Живкова Василева        Младши експерт 99

05.10.2020

при назначаване
 Деница Живкова Василева        Младши експерт 99/1

19.10.2020

 встъпителна 2020   част 1
имущество
 Станислава Огнянова Бойчева        Старши експерт 100

17.11.2020

при назначаване
 Станислава Огнянова Бойчева        Старши експерт 100/1

1.12.2020

 встъпителна 2020   част 1
имущество

Няма лица, които не са подали декларации в срок.

Skip to content