Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
21 февруари (сряда)

Утвърдена е Областната здравна карта

Комисия с председател областния управител проф. Стефан Желев утвърди Областна здравна карта на област Шумен. Комисията е назначена със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и включва представители на РЗИ, РЗОК, районна колегия на Български лекарски съюз, районна колегия на Българския зъболекарски съюз, регионална колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, представител на представителни организации за защита правата на пациентите, както и представители на всички общини в област Шумен. Документът е подготвен на база Методика за изготвяне на Областна здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

„Данните за възрастовата структура на населението на областта сочат, че то остарява бавно, но сигурно, като намалява относителния дял на младите генерации (деца и работоспособно население) и се увеличава относителния дял на възрастното население. Планирането на здравната помощ трябва да бъде съобразено със сегашните и бъдещи тенденции в здравния и социалния статус на възрастните хора. Анализът на основните причини за умиранията, заболеваемостта и болестността показва водещата роля  на хроничните неинфекциозни болести и най-вече на болестите на органите на кръвообращението, болестите на дихателната система и онкологичните заболявания, като се увеличават потребностите на населението от медицинско обслужване и лекарства, свързани с лечението им“, каза директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Пепа Калоянова.

Необходимият общ брой легла за болнична помощ за областта е 1183 при налични към момента 816. Формира се недостиг от 367 легла. Необходимите легла за активно лечение, в т.ч. интензивно лечение са 781 легла при налични в момента 569 легла (недостиг от 212 легла). При леглата за дългосрочни грижи, психиатрични, физиотерапия и рехабилитация недостигът е от 155 легла (необходими 402 при налични 247 легла). В болничната помощ е налице недостиг на болнични легла в област Шумен.

Областната комисия прие процентът за изчисляване на необходимия брой легла за интензивно лечение да бъде 6%, при което се получава необходимост от 47 легла за интензивно лечение при налични в момента 22 (недостиг от 25 легла).

Като се взеха под внимание здравно-демографските показатели – ниска раждаемост и застаряващо население, останалите легла за активно лечение се разпределиха в 4 основни групи , при придържане към следните относителни дялове:

  • терапевтични легла – 54% от броя на леглата за активно лечение в т.ч. за интензивни грижи. Това са 422 легла при налични в момента 328 (недостиг от 94 легла);
  • педиатрични легла – 10%. Това са 78 легла при налични 65 (недостиг от 13 легла);
  • хирургични легла – 20% или необходими 156 легла при налични 102 (недостиг от 54 легла);
  • акушеро-гинекологични легла – 10% или необходими 78 легла при налични 52 (недостиг от 26 легла).

При оценка на потребностите от спешна медицинска помощ, според областната комисия създадената система от 7 филиала на ЦСМП гарантира на цялото население на област Шумен своевременност и равенство на достъпа до спешна медицинска помощ

За общопрактикуващите лекари предложението е 115, при работещи 94 , недостиг от 21. Лекари по дентална медицина – предложение за 175, при работещи 128, недостиг 47.

Лекари специалисти предложени са 203, при необходим минимален брой 142. Лекари по дентална медицина(ЛДМ) предложени- 37, при необходим минимален брой 37.

Предложение за броя и разпределението на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“- 418, при работещи 192, недостиг на 226 медицински специалисти по здравни грижи.

„През последните години тенденцията на намаляване на броя на лекарите, на лекарите по дентална медицина и специалистите по здравни грижи  се запазва.  Важно значение има и факта, че процентът на лекарите и медицинските специалисти, работещи в областта, които са в пенсионна възраст или ще се пенсионират в близките години, е съществен. От друга страна е малко вероятно да има приток на млади специалисти поради по-малкия прием в Медицинските университети, намаляващия интерес към медицинската професия поради ниското заплащане, миграцията към по-големи градове и емиграцията“, каза още при представянето на картата д-р Калоянова.

Областната здравна карта беше приета с 18 гласа „За“, 2 гласуваха „Въздържал се“, без против. Съгласно изискванията, документът ще бъде изпратен на Министъра на здравеопазването.

Skip to content